ageralogogronbg2

Vi är Agera Värmland.

Vi är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, med uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom samhällets olika områden. Verksamheten omfattar i första hand Värmland och vi samarbetar med ett flertal organisationer i länet. Föreningen bildades 1995.

Vi arbetar för demokrati på flera olika sätt; genom förebyggande arbete och opinionsbildning, genom kurs- och seminarieverksamhet, pedagogik, information och samverkan. Du hittar mer om våra verksamhetsområden nedan.

Våldsbejakande extremism

Vi arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.
Läs mer här.

Antidiskrimineringsbyrån

Vi ger råd och stöd till enskilda samt arbetar förebyggande genom kurs- och seminarieverksamhet samt opinionsbildning.
Läs mer här.

Agera-podden

Vi har en podcast där vi tar upp aktuella frågor som rör vårt verksamhetsområde. Du får gärna tipsa om du vill att vi ska ta upp något!
Lyssna på vår pod här.

Kort om diskriminering.

VAD INNEBÄR DISKRIMINERING? 
Diskriminering är ett vitt begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen, som skyddar individer mot diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon kränks eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Det finns sju diskrimineringsgrunder och sex olika former av diskriminering: 
De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Läs mer om vad diskriminering innebär på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida:  http://www.do.se/om-diskriminering/

ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN
Agera Värmland driver en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning . Vi verkar i hela Värmland och arbetar förebyggande för att motverka diskriminering i samhället också genom opinionsbildning och utbildningsverksamhet. 
 

OM DU BLIVIT DISKRIMINERAD
Kontakta oss för rådgivning om du upplever att du blivit diskriminerad eller trakasserad. Vi arbetar under tystnadslöfte.  

Telefon: 070-788 59 31 
E-post: diskriminering@ageravarmland.se

Kort om våldsbejakande extremism.

Vi arbetar förebyggande mot våldbejakande extremism som innefattar vit-maktmiljön, den autonoma miljön samt religiös extremism. Gemensamt för dessa är att det handlar om ideologier och individer som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket.

Vi arbetar främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

För närvarande driver vi projektet "Värna Värmland mot våldsbejakande extremism" med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Läs mer här om vårt arbete

FRÅGOR OCH KONTAKT
Har du frågor som rör området kontakta:

Lars Stiernelöf
lars@ageravarmland.se
070-651 37 70

Hanna Finell
hanna@ageravarmland.se
070-948 80 97
 

Vi är en del av något större.

Agera Värmland är en medlemsorganisation och årsmötet är vårt högsta beslutande organ. Däremellan är styrelsen högst ansvarig och vi är fyra anställda i verksamheten. Våra medlemmar består av offentliga, privata och idéella aktörer. Hela medlems- och styrelseförteckningen finner du under menyn Medlemmar och Styrelse.

Är ni intresserade av medlemskap?

MEDLEMMAR OCH STYRELSE