Våldsbejakande extremism

Lilla utbildningspaketet
Lilla utbildningspaketet ger en introduktion i ämnet våldsbejakande extremism. Under 1-2 timmar går vi igenom de våldsbejakande miljöerna, utvecklingen i länet samt hur det förebyggande arbetet kan läggas upp lokalt. Det finns goda möjligheter att anpassa utbildningen efter målgrupp, exempelvis med fokus på skolan, polisen eller civilsamhället och den passar bra för t.ex. ett APT.
Tid: 60-120 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Lars Stiernelöf och Peter Sundin

Halvdagsutbildning
Halvdagsutbildningen tar upp samma ämnen som lilla utbildningspaketet men här ges större utrymme till fördjupade diskussioner. Fler olika perspektiv tillkommer också exempelvis hur extremismens klotter och propaganda används i rekryteringssyfte. Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer i riskzonen samt till politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå. Lämplig för politiker, skolpersonal, kommunanställda, frivilligorganisationer, mm.
Tid: 3-4 timmar
Föreläsare: Lars Stiernelöf och Peter Sundin
 
Heldagsutbildning
Inkluderar fördjupning inom miljöerna, socioekonomi, bemötande, propaganda. Här finns också möjlighet att arbeta med frågor/case. Här får deltagarna också ta del av Peter Sundins berättelse om livet som aktiv nationalsocialist. Denna utbildning ger en god grund för de personer som i sin vardag kan komma att arbeta med radikaliserade personer och till de som är ansvariga för arbetet.
Föreläsare: Lars Stiernelöf och Peter Sundin

1,5-dagars utbildning
Inkluderar förutom heldagspaketet frågor kring avhopp och gruppsamtal kring lokal problematik och förslag på hur man går vidare. Här får man också möjlighet att arbeta med anpassade case för att skapa en bra grund för det lokala arbetet.
Föreläsare: Lars Stiernelöf och Peter Sundin

Life story
Peter har ett 10 årigt engagemang i den rasideologiska miljön, i denna föreläsning berättar han om uppväxten med rasism och intolerans mot allt som inte var hans familj, hur köksbordsrasismen fostrar en ung kille in i den rasistiska miljön. Som senare också leder in i den våldsamma nationalsocialismen.
Tid: 90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Peter Sundin

Rasideologiska miljön och bemötande
En föreläsning om de dagsaktuella grupperna i den rasideologiska miljön i Sverige, med fokus på den nu största och mest våldsamma ”Nordiska Motståndsrörelsen. Vad är det för organisation? Hur funkar ett medlemskap i den? Våldet och konspirationsteorier.  Hur kan vi bemöta individer som är på väg in i denna våldsamma miljö?  
Tid: 90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Peter Sundin

Bemötande och avhopp
Hur bemöter vi det intoleranta utan att knuffa individer närmare miljön?
Föreläsningen rör bemötande av intolerans och hur ett avhopp kan se ut och vad vi som medmänniskor kan göra för att underlätta det samma.
Tid: 60 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Peter Sundin

Från Furugård till NMR
En historisk vandring i den svenska nationalsocialismen från grundandet av Sveriges första nationalsocialistiska parti 1924 och fram till arvtagarna i Nordiska Motståndsrörelsen, varför finns det platser i Sverige som i över 90 år haft nationalsocialistiska grupper? Är grupperna då och nu lika varandra?
Tid: 90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Peter Sundin

Förintelsens rationalitet
En föreläsning som ser på förintelsen ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Zygmunt Baumans teorier om det moderna samhället, Förintelsens fem steg och det rationella perspektivet som en förutsättning för det som hände ligger till grund för resonemanget. Föreläsningen är ca 60 min och vänder sig både till allmänhet, studenter och gymnasieskolor.
Tid: 60-90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Lars Stiernelöf

Diskriminering och mänskliga rättigheter

Diskrimineringslagen
Grundläggande information om diskrimineringslagen och vår verksamhet och uppdrag. 
Tid: 30-60 min (kostnadsfri)
Föreläsare: Beatrice Högå/Nine Karlsson Norman

Diskriminering i arbetslivet
Seminarium som behandlar diskrimineringslagstiftningen ur ett arbetsrättsligt perspektiv och lämpar sig för arbetsgivare och fackförbund. Vad är diskriminering och trakasserier? Hur kan det aktiva arbetet utformas på arbetsplatsen rörande dessa frågor? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan facket, arbetsgivare och DO?
Tid: 60 min-heldagsutbildning
Föreläsare: Beatrice Högå/Nine Karlsson Norman

Förebygga diskriminering och trakasserier i skolan/arbetslivet
Utbildningen tar avstamp i det förebyggande arbetet utbildningsanordnare och arbetsgivare måste bedriva enligt Diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Här ges även konkreta tips om hur vi kan arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier. En bra start för ett aktivt likabehandlingsarbete. Lämpar sig väl för personalgrupper, HR-personal, arbetsgivare och fackförbund.
Tid: 120-180 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Nine Karlsson Norman/Beatrice Högå

Diskrimineringsfritt bemötande
Vad innebär diskriminering och trakasserier? I den här föreläsningen behandlas diskriminering utifrån hur vi bemöter varandra och vikten av att reflektera kring sitt eget bemötande. Alla har vi fördomar och det viktiga är att inte låta negativa fördomar bli till destruktiva generaliseringar som kan påverka vårt bemötande. Ett individuellt rättighetsperspektiv är centralt. 
Tid: 60-90 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Nine Karlsson Norman/Beatrice Högå

Övriga
föreläsningar

Våld i nära relation
Föreläsningen kan anpassas efter målgruppens önskemål och behov och kan innehålla förekomst, orsaker, våldets karaktär, förebyggande arbete och fokus på unga.
Tid: 90-120 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Beatrice Högå

Huskurage - Hemlängtan fri från våld
Föreläsning om initiativet Huskurage vars syfte är att förebygga våld i nära relation genom att grannar agerar. Kombineras med grundläggande kunskap om våld i nära relation.
Tid: 30-60 min. inkl. frågestund
Föreläsare: Beatrice Högå

Frågor och bokning

Du är välkommen att kontakta oss för bokning, eventuella frågor om föreläsningarnas innehåll, kostnad eller om du har önskemål om en skräddarsydd föreläsning eller utbildning.

De flesta av våra utbildningar kan vi anpassa i längd och även inkludera diskussioner och övningar om så önskar.

Skicka din fråga till: utbildning@ageravarmland.se